بخشهای مرتبط
طرح الویت های پژوهشی سال 94

بسمه تعالی

·        ارزیابی شوراهای سیاستگذاری سما استان ها وارائه راه حل هایی برای افزایش تاثیرگذاری آنها بر  فعالیت های مدارس ودانشکده های سما

·        راهکارهای  افزایش رضایتمندی اولیا، دانش آموزان ودانشجویان سما

·        تدوین سرفصل مربوط به زنگ سلامت

·        بررسی و ارائه راهکار جهت افزایش سطح سلامت درسما

·        بررسی عوامل مربوط به تاسیس شرکت های دانش بنیان در دانشکده های سما

·        بررسی وشناسایی راهکارهای عملی درآمدزایی در سما

·        بررسی عوامل موثر برکارایی وانگیزه کارکنان،مدرسان ومعلمان سما

·        بررسی میزان اثربخشی طرح ها وبرنامه های سازمان نظیر طرح قدس،SCBI  ،تاسیس مدارس بین المللی(dB)، آزمون هماهنگ تشریحی و... برابر اهداف از پیش تعریف شده

·        تعیین فرم شاخص های بودجه بندی درمدارس تحت پوشش سازمان در مولفه های هزینه ای

·        امکان سنجی تاسیس هنرستان ومراکز کار ودانش در رشته های موجود دردانشکده های فنی وحرفه ای سما

·        بررسی وشناسایی عوامل موثر در بهره وری مدارس ودانشکده های سما درجنبه های مختلف وشناسایی راه های جذب بیشتر دانش آموز ودانشجو به منظور ارائه ی الگوی مناسب

·        بررسی موانع وشناسایی راهکارهای ارتقای کیفی مدارس ودانشکده های سما

·        شناسایی راهکارهای مدیریت هزینه ها در دانشکده ها

·        راهکارهای ارتقای توان رقابتی ورقابت پذیری با سایر نهادهای آموزشی فعال درکشور

·        طراحی عناوین شغلی مناسب با وضعیت دانشجویان ودانش آموختگان

·        شناسایی میان بازارکار درکشور ومناطق مختلف و متناسب نمودن آموزش های رشته های دانشکده های سما با آن

·        به کارگیری روش های متنوع ارشیابی وسنجش در رشته های مختلف تحصیلی

·        راه های بهبود کیفیت آموزشی درمدارس

·        بررسی نحوه تغییر وتدوین سرفصل دروس با رویکرد پژوهش محوری وجنبه های کاربردی وآزمایشگاهی

·        روش های نوین آموزش دروس فنی وحرفه ای به دانشجویان

·        مطالعه ی راه کارهای استفاده موثر معلمان از فناوری ها وروش های نوین وفعال درتدریس

·        بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ودانش آموزان

·        تولید محتوای الکترونیکی برای مدارس

·        تولید کتاب کارپژوهشی برای مقاطع مختلف تحصیلی

·        استخراج استانداردهای تجهیزات وامکانات سخت افزاری ونرم افزاری وفضا برای رشته های مختلف موجود در دانشکده ها با هدف تربیت تکنسین براساس نیاز روز بازار وصنعت

·        بررسی وتولید منابع و وسایل کمک آموزشی برای مدارس ودانشکده ها

·        طرح هایی مبتنی بر هوشمندسازی واستفاده از سیستم های هوشمند جهت آموزش بهتر

·        طراحی وتدوین دوره های کارآفرینی جدید ویژه دانش آموزان ودانشجویان سمایی

·        تولید نرم افزارها وفیلم های آموزشی کارآفرینی

·        ارائه الگوها ومدل های کسب وکار وکارآفرینی ویژه سما

·        راهکارهای افزایشی اثربخشی آموزش های کارآفرینی

·        طراحی وتهیه منابع آموزشی مورد نیاز در زمینه ی کارآفرینی

·        روش های فراهم سازی زمینه ی مشارکت دانش آموزان مدارس سما درفعالیت های گروهی واجتماعی

·        بررسی موانع ومشکلات پژوهش در مدارس سما وارائه ی راهکارهایی برای حل آن

·        بررسی موانع ومشکلات پژوهش در دانشکده های سما وارائه ی راهکارهایی برای حل آن

·        ارائه راهکارهایی جهت تقویت مهارتهای پژوهشی مانند خوب دیدن، خوب فکر کردن، خوب اندیشیدن وخلاقیت در دانش آموزان

·        بررسی وامکان سنجی طرح ها وبرنامه های کاربردی وموردنیاز سازمان

·        بررسی و ارائه طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و درآمدزا

·        بررسی وارائه راهکارهای نوین شیوه گزینش، انتخاب واستخدام نیروی انسانی در سازمان سما

·        شیوه های تقویت باورهای دینی دانش آموزان ودانشجویان

·        شیوه های تقویت مهارت های اجتماعی دانش آموزان ودانشجویان

·        نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی وکارکنان دانشکده ها

 
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir