بخشهای مرتبط
حسابداری


دانشگاه آزاد اسلامي ابهر-دانشکده سما

جدول دروس پيشنهادي براي ترمهاي مختلف كارداني پيوسته رشته حسابداري

ترم 1  20 واحد

ترم 2  20 واحد

ترم 3  20 واحد

ترم 4  20 واحد

ترم 510 واحد

رديف

نام درس

واحد

رديف

نام درس

واحد

رديف

نام درس

واحد

رديف

نام درس

واحد

رديف

نام درس

واحد

1

رياضي پيش

2

1

حسابداري صنعتي 1

3

1

عرفان عملی دراسلام(آیین )

2

1

مديريت مالي

3

1

دانش خانواده 

2

2

زبان پيش

2

2

حسابداري شركتهاي 1

3

2

رياضي عمومي 2

3

2

حسابداري مالي

3

2

كارآموزي

2

3

كليات حقوق

2

3

حسابداري دولتي 1

3

3

حسابداري صنعتي 2

3

3

پروژه مالي

1

3

كارآفريني

3

4

حسابداري صنعتي (ج)

2

4

حقوق تجارت

2

4

زبان فني

2

4

تربيت بدني

1

4

سرپرستي سازمان

2

5

اصول حسابداري (ج)

4

5

رياضي عمومي 1

3

5

حسابداري شركتها 2

3

5

حسابرسي 1

3

5

آشنايي با قرآن كريم

1

6

مباني برنامه سازي و برنامه نويسي

2

6

زبان خارجي عمومي

3

6

كاربردكامپيوتردرحسابداري 2

2

6

انسان دراسلام(انديشه1)

2

 

 

 

7

فارسي عمومي

3

7

اقتصاد خرد

3

7

اقتصاد كلان (2)

3

7

كارآفريني و پروژه

2

 

 

 

8

اصول تنظيم و كنترل بودجه

2

8

 

 

8

حسابداري مالياتي

2

8

روشهاي آماري

3

 

 

 

9

وصاياي امام

1

9

 

 

9

 

 

9

كاربردكامپيوتردر حسابداري 3

2

 

 

 

-         برنامه ريزي در پنج ترم تنظيم شده ، با انتخاب يك تابستان و با رعايت دروس هم نياز و پيش نياز دانشجو ميتواند در چهارترم فارغ التحصيل گردد .

-         گذراندن دروس جبراني فقط  براي دانشجويان شاخه كاردانش الزاميست

-      رعايت ترتيب اخذ واحد در ترمهاي مختلف اكيداً توصيه مي شود و گروه مقيد به برنامه ريزي مناسب و رعايت عدم تلاقي زمان كلاسها و امتحانات دروس پيشنهاد شده براي هر ترم ميباشد .

-         درس كارآفريني 3 واحدي مخصوص وروديهاي 85 به بعد مي باشد .

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir